• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 02633 874272

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, Công bố - 06/04/2021

Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
        Tổ dân phố 5, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
      • TYT TT Madaguoi đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT TT Đạ M’ri đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Đạ Ploa đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Đoàn Kết đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Phước Lộc đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Hà Lâm đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Madaguoi đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Đạ Oai đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
      • TYT Xã Đạ Tồn đủ điều kiện tiêm chủng – Thông báo chi tiết
Bài viết mới