• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc
Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc

* Các phòng chức năng: - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng và Dân số; - Phòng Tổ chức - Hành chính; - Phòng Tài chính - Kế toán; * Các khoa chuyên môn: - Khoa Y tế dự phòng; - Khoa Chăm ...