• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc
Các khoa phòng trực thuộc

Các khoa phòng trực thuộc

* Các phòng chức năng: - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; - Phòng Tổ chức - Hành chính; - Phòng Tài chính - Kế toán; - Phòng Điều dưỡng; - Phòng Dân số. * Các khoa chuyên môn: - Khoa Y tế dự phòng; - Khoa Chăm ...