• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẤP HUYỆN (09 thủ tục) Theo các Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng     STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa ...