• TDP 5, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0263 3874272

Danh mục thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính - 20/01/2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẤP HUYỆN (09 thủ tục)
Theo các Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng

 

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (06 thủ tục)

1

1.001675

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

– Luật số 23/2008/QH12
– Nghị định số 107/2012/NĐ-CP
– Nghị định số 63/2012/NĐ-CP
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
– Quyết định số 4759/QĐ-BYT

2

1.001687

Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

– Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;
– Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

– Luật số 23/2008/QH12
– Nghị định số 107/2012/NĐ-CP
– Nghị định số 63/2012/NĐ-CP
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
– Quyết định số 4759/QĐ-BYT

3

1.000980

Khám sức khỏe định kỳ

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Không

– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Quyết định số 4692/QĐ-BYT

4

1.000986

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

– Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK.
– Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Không

– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Quyết định số 4692/QĐ-BYT

5

1.001004

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

– Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK.
– Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Không

– Luật số 40/2009/QH12
– Bộ luật số10/2012/QH13
– Luật số 72/2006/QH11
– Nghị định số 46/2011/NĐ-CP
– Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP
– Nghị định số 34/2008/NĐ-CP
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Quyết định số 4692/QĐ-BYT

6

1.001058

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

– Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK.
– Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Không

– Luật số 40/2009/QH12
– Bộ luật số10/2012/QH13
– Luật số 72/2006/QH11
– Nghị định số 46/2011/NĐ-CP
– Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP
– Nghị định số 34/2008/NĐ-CP
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT
– Quyết định số 4692/QĐ-BYT

LĨNH VỰC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (03 thủ tục)

7

1.003943

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Trước khi trẻ xuất viện

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

Không

– Luật số 60/2014/QH13
– Luật số 52/2014/QH13
– Nghị định số 10/2015/NĐ-CP
– Thông tư số 17/2012/TT-BYT
– Thông tư số 34/2015/TT-BYT
– Quyết định số 3297/QĐ-BYT

8

1.002150

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

– Nghị định số 06/2012/NĐ-CP
– Thông tư số 17/2012/TT-BYT
– Quyết định số 4691/QĐ-BYT

9

1.003564

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

03 ngày làm việc

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

– Nghị định số 06/2012/NĐ-CP
– Thông tư số 17/2012/TT-BYT
– Quyết định số 4691/QĐ-BYT